Förbättra förtroende och kommunikation!

Konkret förbättring och bra kommunikation ökar värdet!. 
Artikel om att svenska styrelser borde engagera sig mer i hur deras företag uppfattas förtroendemässigt. Det ledar annars till kapitalförluster..
Artikel om att svenska styrelser borde engagera sig mer i hur deras företag uppfattas förtroendemässigt. Det ledar annars till kapitalförluster.

Published 2014-03-10

Konkret förbättring och bra kommunikation ökar värdet!

Skillnaden i värde mellan två likvärdiga börsbolag i samma bransch, och justerat för omsättning, resultat, kassaflöde etc., kan uppgå till 50 procent av börsvärdet. Dessa två bolag kan vara likvärdiga på i stort sett alla områden, med ett enda undantag: förtroendet.

    

förtroende


Ett bra värde skapar oberoende och visar att företaget tar tillvara på sina strategiska möjligheter genom omvärldsanalys, innovation och att de behövs i samhället. Det finns aktuella exempel från börsens listor där värdet av ett företag är 10-tals miljarder kronor lägre än vad det kunde vara. Fler ägare och styrelser borde jobba mer aktivt med frågan.
    
Aktiemarknadens nuvarande analyser är nästan uteslutande fixerade vid företagens kommande intjäning. Det är i och för sig en bra start för att förutse aktierörelser – i det korta perspektivet reagerar aktiemarknaden positivt på resultat över förväntan. Långsiktigt, längre fram än 6 månader, är marknadsvärdet på enskilda aktier kopplat till andra faktorer än enbart intjäning.
Orsakerna till att den vanligaste framåtriktade analysen är beräkningsbar kvantitativt är att rötterna till företagsvärdering finns inom fysiken och nationalekonomin. Hade analysen haft förankring inom beteendevetenskap eller psykologi hade man sett saken annorlunda.
    
Stockholm har nyligen haft besök av några av finansvärldens giganter. Nobelpristagarna Robert J. Shiller och Eugene Fama är övertygade om att ingen förvaltare kan förutse kommande aktiemarknadsvärden. En annan nobelpristagare är psykologen Daniel Kahneman som via andra perspektiv kommer fram till samma sak. Oavsett vad vi kan räkna oss fram till så har vår hjärna kommandot över oss och fattar i stort sett alla beslut genom det vi kan sammanfatta som intuition. Även om vi bereds tillfälle att granska viktiga beslut innan vi bestämmer oss, så är det mer troligt att vi ägnar kraft åt att hitta argument för beslut vi redan tagit undermedvetet. Världens kanske bästa investerare, Warren Buffett, har insett det när han anser att varumärken är av central betydelse för värdeutvecklingen. Varumärken är en mental bild skapad av vårt undermedvetna.
    
IQ+EQ=optimalt börsvärde och oberoende. Låt oss börja med att medge att de faktorer som har störst tyngd i börsens värderingar styrs av våra egna förväntningar och bedömningar. Även om vi försöker vara rationella och göra en nuvärdesberäkning är de avgörande faktorerna styrda av våra känslor och önskningar.
När Kahneman fick nobelpris 2002 i ekonomi, trots att han inte är ekonom, var det knutet till hur vi fattar beslut. Enligt Kahneman tas alla beslut undermedvetet och våra medvetna överväganden kan endast användas till att granska pågående beslutsfattande. På samma sätt som vi undermedvetet utvärderar personer efter icke-rationella faktorer som exempelvis utseende, klädsel, språk och kroppsspråk, påverkas aktiemarknaden i avgörande grad av i vilken utsträckning vi gillar företaget.
    
Intjäningen är även av central vikt för förtroendet. Det ekonomiska resultatet är ett bevis på att ledningen vet vad de gör och att strategin fungerar. Företagskulturen, kundrelationer och företagets bidrag till samhället är också centrala byggstenar mot en optimal värdering.
    
Det är viktigt att veta och tänka på att värdet har en dynamisk relation till intjäning och risk. Och risken, det är vad vi som individer uppfattar att den är. Instämmer man i den synen inser man att marknaden utgörs av miljoner människor med olika individuella analysmodeller och att detta leder fram till en relativt oförutsägbar marknad.
    
Vi hör ofta från lågt värderade företags representanter att när intjäningen väl blir bättre så kommer bolaget att få rätt värdering. Dessa ledare borde ompröva sin inställning medan de väntar.
Förtroendeuppbyggnaden börjar här
En stor del av näringslivets intressenter har svagt förtroende för våra börsbolag. Vill man ändra detta så är följande program en bra start:
    
1. Bättre styrelser. Styrelserna är ofta tillsatta för att behålla makten. Det märks när man går igenom årsredovisningarna att flera företag som står inför mycket svåra globala utmaningar har styrelsemedlemmar utan vare sig relevant eller unik erfarenhet. Vidare har ledamöterna för många uppdrag. Går det att på ett föredömligt sätt sköta sitt uppdrag i ex. Ericsson, ett företag som är konkurrensutsatt på alla fronter, och samtidigt ha många uppdrag?
2. Bättre målsättningar. Företag behöver kunna fatta beslut om radikalt nya och bättre strategier som inkluderar avgörande satsningar på innovation och att lösa riktiga samhällsproblem. Det går ofta inte med existerande ekonomiska målsättningar som prioriterar kontinuerliga omsättnings- och marginalförbättringar. Företagen behöver kunna gå emot kvartalskapitalismen, ett paradigm som spelat ut sin roll när vi accepterar att ekonomisk lönsamhet inte är viktigast.
3. Bättre företagskultur. Stor innovation börjar med utrymme för ny teknik och affärslogik. Även här ställer kvartalskapitalismen till problem när vi ser våra svenska flaggskepp avskeda folk för att hålla den ”heliga kon”, marginalerna, under armarna. Varje gång anställda avskedas för att kortsiktigt blidka kapitalmarknaden urholkas företagskulturen. Om det är kapitalmarknaden som skall tillfredsställas så värderas företagskultur och innovation alltid högre än reaktionär strategi.
    
I sammanfattning är det kristallklart att förtroende är av central betydelse för hur vi uppfattar företag. Förtroende är direkt kopplat till vår intuition, våra känslor, och ändå anstränger vi oss inte tillräckligt för att företag skall nå sin optimala värdering och det oberoende det innebär. Låt oss gemensamt lyfta blicken från det korta perspektivet, och satsa långsiktigt på innovation, och att företagen på ett konkret sätt tar sin samhällsroll på allvar. Vi kommer alla att tjäna på det.
    

Jan Sandberg

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.