Ett värdeskapande manifest

Ett värdeskapande manifest. 
Tillsammans med Reaktion Value Labs har vi utvecklat ett nytt bättre perspektiv på värdeskapande.
Tillsammans med Reaktion Value Labs har vi utvecklat ett nytt bättre perspektiv på värdeskapande

Published 2014-04-01

Ett värdeskapande manifest

Det kan leda till pressade känslor för företagsledningen. Aktiekursen faller eller utvecklar sig sämre än index eller de tydligaste konkurrenternas kurs. För de flesta är redan börsvärdet något svårgripbart. Det finns märkliga ”sanningar” om att börsvärdet är en ägarfråga, något som ledningen inte skall engagera sig i. Det blir vad det blir. Men i sammanfattning är det helt fel.

    

sunrise


Aktiekursen påverkas av omvärldens benägenhet att köpa och sälja en aktie. Den benägenheten är inte kopplad till företagets intjäning. Det innebär att vi har företag vars ekonomiska framtidsutsikter ser bra ut men börsvärdet faller. Viljan att göra något med aktien styrs av två faktorer, de strategiska förutsättningarna (framtiden/ekonomin) och omvärldens inställning till företaget (känslor). Detta är en verklighet de flesta förstår, men de faller tillbaka i övertron på att resultatet är mest väsentligt. Vi ser det när stora börsföretag avskedar personal i ett desperat försök att blidka aktiemarknaden.
    
Det som sker är att de strategiska förutsättningarna på varu- eller tjänstemarknaden försämras eftersom kunskap och varumärket raseras. Men individerna på aktiemarknaden är samma personer som ser varumärket raseras. Deras inställning till företaget är samtidigt benägenheten att vilja vara aktieägare.
    
Aktiekursen är direkt kopplad till omvärldens känslomässiga inställning till företaget. Det gäller både institutionella investerare och privatpersoner som investerar. Vi styrs till 95 % av vår magkänsla, vår undermedvetna uppfattning. Vi skulle önska att vi hade en mer saklig, mer ekonomiskt rationell inställning till våra ekonomiska beslut. Som privatpersoner motiverar vi inte våra köp eller säljbeslut med att vår magkänsla. Vi för fram rationella argument som låter mer insiktsfulla. Som professionell placerare gör vi på samma sätt. Vi lägger dock ner mer tid på uttömmande värderingsmodeller. Stora och breda beräkningar i kalkylprogram. Men de för värdet viktigaste parametrarna, de som kommer att avgöra om det ser ut att vara ett bra köp, styrs av våra gissningar, vår magkänsla. Vi inbillar oss själva och vår omgivning att alla grafer och beräkningar gör att vi har agerat rationellt och sakligt i vårt investeringsbeslut.
    
Företagets ekonomiska verklighet, strategiska förutsättningar och ekonomisk styrka, är nyckeln till om det går att skapa ekonomiska fördelar från verksamheten. Det är ett svårt område. Internet och informationsflödet utmanar affärslogiken för de flesta företag. Uppskattningsvis måste företagen ta 90% av ny bättre logik utanför företaget och branschen. Samtidigt sitter en majoritet av företagen kvar med samma styrelser man alltid gjort. Man blandar ihop ägandet och den kompetens som behövs för att styra bolaget mot bättre områden. Man vågar inte ta de steg som behövs för att utveckla bolaget, att välkomna förändring som en konkurrensfördel.
    
Lika viktig som omvärldens tro på företagets strategiska ställning är den känslomässiga inställningen. Men vi talar inte gärna om branding på aktiemarknaden. Kanske i en förhoppning att ekonomiska beslut är ekonomiskt rationella. En hel värld vet att våra köpbeslut styrs av varumärken. Man säger att 60 % styrs av ett brand och resten av faktiska egenskaper. Tänk Coca-cola. Det är nog mer än 60 % varumärke eftersom majoriteten inte ens kan beskriva smaken och nästan ingen vet vad den innehåller. På samma sätt som vår magkänsla leder oss till våra varumärken styrs vi av vad vi gillar. Det finns många företag med en strategiskt bra position och lönsamhet som få gillar. Kanske har man gjort som Telia, man blandade bort uppdraget att bygga ägarvärde genom att jaga intäkter på bekostnad av ökad risk. Det aktieägarsegment man hade, de som såg en förutsägbar telekommarknad framför sig, tappade man när man gav sig ut i de mest riskabla geografierna. Man fick resultat men man begravde varumärket. På samma sätt med Nordea, man har en ekonomiskt effektiv verksamhet men ingen är känslomässigt engagerad. Nedan ses värdeutvecklingen över tid för ett företag som negligerar omvärldens uppfattning i jakt på omsättning och vinst. Även om det beräknade nuvärdet ökar så minskar det totala värdet. Man har tappat intressenterna på vägen.
    

Eggvalues


För att mäta intressenternas intuitiva syn på bolag har Stockholm Value Labs tagit fram indexet IQX10. Indexet är direkt kopplat till vår intuitiva förtroendekänsla för strategier och ledning och bedömda risker. 10 olika kategorier mäts. De har huvudsaklig koppling till förtroende och image. Variabler som likviditet och finansiell risk är upplevd risk vilket skiljer sig från verklig ekonomisk risk. På varje kategori erhåller bolaget upp till 10 poäng och sammanställs till ett viktat index. Se IQX10 nedan
    
    

IQX10


    
IQX10 har en hög förklaringsgrad avseende skillnaden mellan bra marknadsvärdering och svag värdering. Det beskrivs nedan. Ett företag bygger värde och erhåller en värdering basat på resultatet enbart. Det finns en hård ekonomisk kärna i det totala värdet. För att nå en högre värdering krävs ett förtroende premium och ett imagepremium.
    

tidsaxel


    

tidsaxelQ


    
Nedan ser vi korrelationen mellan nuvarande intjäning mätt som p/e-tal och den intuitiva känslomässiga inställningen till företaget mätt genom index IQX10. I det aktuella exemplet är det våra största noterade rörelsedrivande bolag. Indexet mäter intressenters, främst ägare i aktuellt bolag eller hos jämförbara bolag, inställning. Det intressanta är sannolikt förklaringsvärdet, att det är svårt att få ett bra värde, relativt företagets intjäning, utan att omvärlden samtidigt uppskattar mjuka parametrar hos bolaget.
    

Korrelation


    
Ett alternativt förklaringssätt är att mäta företagets strategiska position och jämföra den med det känslomässiga engagemang intressenter har för företaget. I exemplet nedan visas hur Atlas Copco har potentialen att nå en högre marknadsvärdering om intressenter får ett bättre känslomässigt engagemang i företaget.
    

Strategisk position


    
I sammanfattning finns det ett stort antal orsaker till att värdet inte utvecklas optimalt. Genom att gå till botten med omvärldens perspektiv på företaget kommer man att hitta orsakerna vilket möjliggör en handlingsplan. Eftersom redskapen finns, blir det en moralisk och faktisk skyldighet att ta kontrollen över värdet.
    

Ulf Löwenhav


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.